Wolfram von Soden, Grundriss der akkadischen Grammatik, AnOr 33, Pontificium Institutum Biblicum: Roma, 1952 (II: 1969; III: 1995)

Localizzazione biblioteca di Studi Orientali: VOGen II 03 /33
Sede di Via Palestro: si.

0 commenti:

top